مرحله ای از بلوغ شهری وشهروندی

یک مقدمه کوتاه در مورد موضوع بگویم، اینکه در بلوغ یک مرحله جلو رفته ایم.یعنی خود توجه جامعه ،توجه خانواده ها ،مردم ورسانه ها وعناصر تحصیلکرده به موضوعات شهری.

 

اشاره اصلی من به موضوعات اجتماعی است.با همه عقب ماندگی هایی که ما داریم ولی جامعه در جهت موضوعات اجتماعی وفرهنگی به جریان افتاده است.علاوه بر مردم عوام ،خصوصا" در اقشار فرهیخته بیشتر دیده میشود که در جهت ارائه نظرات پیش قدم شده اند.اما این موضوع دال بر این نیست که ما نخواسته ایم بلکه گام اول را ما در اقدامات خود برداشته ایم.وقتی میخواهیم در امورات شهری ،شهروندان مشارکت داشته باشند.این یک گام در جهت بلوغ را ما برداشته ایم.جامعه نیز باید همراهی کند.این خود یک ارزش است.ما میخواهیم منظم عمل کنیم ،نمی خواهیم مقطعی عمل کنیم.نمی خواهیم دم دمی مزاج عمل نماییم.نمی خواهیم بی برنامه عمل کنیم.باری به هر جهت باشیم و از این ستون به آن ستون فرج باشیم.اینها نشانه بلوغ است.البته نه بمعنای کامل کلمه،بل بمعنای مرحله ای از بلوغ را پشت سر گذاشتن است.جامعه ما بیشتر ازاینکه عمل زده باشد ،علم زده است.یعنی شما باید قبل از هر کاری حتما" توضیح بدهید.مگر میشود؟این عین علم زدگیست.درجامعه ما به رفتارشان اهمیت میدهند،میگوییم رفتار روی ما تاثیر دارد.رفتار ذهن ما راتشکیل میدهد،رفتار علاقه من را درست میکند و...

این است که مراحل بلوغ را در حال پیمودنیم وتا رسیدن به آن برای کارها باید خون دل خورد...   

فرم ارسال نظر