شهرداری ما وارگونومی

شهرداری یک نهاد خدماتی است که وظیفه اصلی آن اداره شهرورسیدگی به احتیاجات مردم و شهروندان است.

شهرداری یک نهاد خدماتی است که وظیفه اصلی آن اداره شهرورسیدگی به احتیاجات مردم و شهروندان است.در مسیر ارائه خدمات باید ملاحظه کرد که چه موانعی قرار دارد و چگونه باید با رفع آن موانع ،ارائه خدمات را به شهروندان انجام وگاهی نیز تسریع در ارائه خدمات داشت.[امروزه ارگونومی در کار جزئ شاخصه های مهم و حیاتی برای رسیدن به سطح بهره وری عنوان شده است.

متناسب سازی محیط کار با انسان و نیز متناسب سازی انسان با محیط کار را ارگونومی تعریف کرده اند.ارگونومی عملی است که ارتباط بین تکنولوژی،محیط و نیازهای جسمی و روحی را برقرار میسازدوخودیک علم چند رشته ای است.شامل علم پزشکی،علم آمار،علم روانشناسی،فیزیولوژی،بوم شناسی،بیو مکانیک و سنجش ایجاد و اجزای انسان]محیط کار در شهرداری از جمله موضوعات مهمی است که با توجه بیشتر میتوان محیطی مناسب و کارا را برای نیروهای انسانی آن ایجاد کرد.این محیط خوب میتواند بر رشد ارزشهای پرسنلی،افزایش توان و بهره وری آنان تاثیر خوبی بگذارد.به همین دلیل از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

ارائه خدمات موثر،با ایجاد فضا و محیط بسیار مناسب و سالم بدست میاید.آنچه که در ایجاد و تغیر فضا مهم است،ایجاد خشنودی و رضایتمندی در نیروی انسانی میباشد که بتواند با روحیه ای شاد و با احساس امنیت در شغل خود به فکر تلاش در انجام هر چه بهتر وظایف خود باشد.و به وظایف خود بپردازد و نتایج خوب و مثبتی را نصیب شهرداری نماید.

جای این سوال در ابتدای بحثم بود،آیا ساماندهی فضا و محیط کار در شهرداری می تواند در رشد خلاقیتها،و افزایش ارائه خدمات به شهروندان موثر باشد؟

نظر شما چیست؟

فرم ارسال نظر