خط کشی عابر پیاده در آمریکا!

همیشه افراد برای سنجش میزان عملکرد سازمانها دست به دامان اقدامات دیگر کشورها میزنند،که این عمل از چند جهت مورد بررسی ست.هم از جنبه مثبت وهم منفی قضایا.در کشور ما اکثر عملکردها در شهرداری زیر سوال است که البته بنده قصد دفاع ندارم وبایستی ایرادات را بپذیریم...

ولیکن اینطور نیست که همه خوبیهای جاهای دیگر رو ببینیم وخود را به استناد آن عوامل محکوم نماییم.این تصویر میتواند! یکی از آن چیزی باشد که ...

با اراده جوانهایمان وتلاش مستمر آنها میتوانیم شهرمان وکشورمان را بسازیم .انشاالله...

فرم ارسال نظر