هرگام جديدي نخستين گام است

 

با نگاهي به گذشته و تصوراتي از آينده پيش رو به ما مي آموزد كه نياز مبرم به چرخه تغيير داريم.اين چرخه تغيير براي سازمانهاي ما واجب است و بدون آن نخواهيم توانست بر چالشهاي پيش رو فائق آييم

با نگاهي به گذشته و تصوراتي از آينده پيش رو به ما مي آموزد كه نياز مبرم به چرخه تغيير داريم.اين چرخه تغيير براي سازمانهاي ما واجب است و بدون آن نخواهيم توانست بر چالشهاي پيش رو فائق آييم .مي دانيم كه چالشهاي پي در پي توان ما را خواهند گرفت و اگر در شيوه انجام كارهايمان تجديدنظر نكنيم همچنان گرفتار مشكل ها و مخمصه ها خواهيم بود. هم فاصله از ديگران بيشتر شده و هم رقابت دروني بيشتر،افزايش بي نظمي ها نگراني ها را بيشتر مي كند و افراد بجاي اينكه به دنبال راه حل هاي هوشمندانه تر باشند به دنبال بيشتر كاركردن هستند.مشكلات بزرگ كه بوجود مي آيد حل آن از عهده افراد و  سازمانشان بر نمي آيد.
رهبران سازماني ،كساني هستند كه با اين چالشها سر و كار دارند و اين وظيفه دشوار به عهده آنهاست.البته آنان كه نقشه جامعي ندارند و بدون داشتن نقشه جامع توان حل مسائل و مشكلات را نخواهند داشت.
به نظر مي رسد كساني كه بدنبال تغييرند،اهداف كاملاً متفاوتي در ذهن دارند ،برخي به دنبال شتاب ودورانديشي و فراست هستند ،برخي ديگر دنبال نوآوري ،خلاقيت، سازگاري و ... باوجود تعابير مختلف مي توان نتيجه گرفت كه در همه آنها اشتياق مشتركي وجود دارد كه آن اشتياق به تغيير است .آنان به دنبال روابط بهتر با چانه زني كمتر ،آينده  خلاقانه تر،كارمند شكوفا ،تاثير در سرنوشت و موفقيت هاي ديگر هستند.
براي همه آنچه كه گفته شد نياز به نقشه هست،اما نه نقشه ايي قديمي بلكه جديد و تازه .نقشه هايي كه همه بتوانند آنرا بفهمند و بهره گيرند همراه با راهنماي كامل باشد.نمي توان گفت كه اين نقشه چقدر موفقيت را بدنبال خواهد داشت اما بدون نقشه ايي مناسب ،هيچ تلاشي منجر به نتيجه نخواهد شد .هرگام جديدي نخستين گام است.

 

 

 

فرم ارسال نظر