بخش سوم برنامه پیشنهادی نکا 1400

مبانی و اصول برنامه پیشنهادی تشریح شده است.بخش سوم برنامه پیشنهادی برای حرکت به سوی وضعیت مطلوب در شهرداری نکا ارایه شده است.

الف: مبانی و اصول برنامه پیشنهادی

مبنا و جوهره این برنامه بر پایه  محور های اساسی زیر قرار دارد:

1-   گفتمان اصیل انقلاب اسلامی و اندیشه های والای امام خمینی(ره)و مقام معظم رهبری

2-   قانون اساسی جمهوری اسلامی

3-   برنامه چشم انداز 1400 شهر نکا و نیز سیاست های کلی نظام

4-   قوانین عادی مرتبط با حوزه وظائف و مسئولیت های مدیریت شهری

5-   الویت ها و برنامه های اجرائی ارائه شده

علاوه بر مباني فوق، مهمترين «اصولي»كه اين برنامۀ پيشنهادي بر آن اصول استوار گرديده عبارتند از:

اصل «ارزش مداري، اخلاق محوري و اعتدال‌گرايي»

اصل «تعهد، تخصص و شايستگي»

اصل «عدالت محوري»

اصل «نگرش جامع پيشرفت وتوسعه‌ پايدار»

(توجه همزمان به توسعه اقتصادي، سياسي، اجتماعي فرهنگي و امنيتي ازيكسو و اهتمام جدّي به چهار سطح «توسعه ملي»، «توسعه منطقه اي» ، «توسعه استاني» و «توسعه محلي و روستايي» از سوي ديگر)

اصل «مسوليت همگاني»

اصل«تقويت فرهنگ مشاركت» محله محوری»

اصل «قانون مداري ، برنامه محوري و كارآمدي»

اصل«شفافيت، قابليت نظارت وپاسخگويي»

اصل«توجه متوازن به کلیه نقاط شهری و حفظ حقوق شهروندی همه شهروندان»

 اصل «مشارکت جویانه،کار شورایی و مبتني بر مشورت با نخبگان فكري و اجرايي»

اصل «پاسداشت حقوق شهروندي و حقوق ملت در چارچوب قانون اساسي»

 

اصل «مديريت و فرهنگ جهادي»