اهداف اصلی برنامه پیشنهادی 1400 نکا

اهداف اصلی برنامه پیشنهادی 1400 نکا

شناسایی و  بکار گیری راه کارهای جدید و کار آمد از ضرورت های اجتناب ناپذیر برای دستیابی به ابعاد کمی و کیفی اهداف زیر می‌باشد:

 

۱ـ اجرای کیفی پروژه های مطالعاتی و تسریع در انجام آن ها 

استفاده از روش ها، فناوری ها و مبانی نظری روز ـ توجه به صلاحیت علمی، اجرایی، تحلیلی و اخلاق حرفه ای مجریان پروژه ها ـ حضور موثر کارشناسان در محتوای مطالعات و کارفرمـایان در تحویل پـروژه ها ـ سنجش شاخص کارایـی ها، تنظیم دقیق RFP، پروپوزال و هماهنگی میان RFP و پروپوزال تصویبی از مهمترین دستاوردهای هدف اول که همان  اجرای کیفی پروژه های مطالعاتی و تسریع در انجام آن ها می‌باشد، خواهد بود.

۲ـ اثر بخش نمودن نتایج مطالعات در فعالیت های شهرداری 

ایجـاد جـایگاه و منزلت سازمانی بـا انتـظارات و چشم انـداز و مأموریت مرکز، تنظیم برنامه های راهبردی، تاکتیکی و عملیاتی ـ شناسایی نیازهای شهرداری و تطبیق عملکردها با مدیریت دانش بنیان ـ انتخاب اولویت های پژوهشی و دقت در زمـان منـاسب بـرای دستیابی بر خروجی های مورد انتظار و سنجش شاخص بهروری ـ هـدفمندی در حمـایت از پایان نامه ها، پـروژه های نخبگان و تحلیلی و هـدفمند بودن نشست ها، همایش ها و سایرتعاملات ازدستاوردهای اثربخش شدن نتایج مطالعات خواهد بود.

 

۳ـ هماهنگی، نظارت، برنامه‌ريزي و ارزيابي تحقق طرح جامع شهر تهران

استقرار و توسعه نظام نظارت برای تحقق طرح جامع و توسعه شهری نکا ـ برنامه‌ريزي و تهيه طرح هاي مربوط به اصلاح و تکميل طرح جامع و  مدیریتِ نظارت و ارزیابی تحقق طرح جامع شهر نکا.

 

۴ـ توسعه تعاملات داخلی و خارجی مرکز 

توسعه هدفمند ارتباطات و تعاملات مرکز با سایر سازمان های شهرداری،  جوامع علمی و مراکز داخلی و خارجی و شناسایی فعالیت های موازی در حوزه مدیریت شهری با ایجاد یک بانک اطلاعاتی از ذینفعان.

۵ـ جذب نخبگان و تعامل با صاحب نظران  و فرهیختگان داخلی و خارجی 

ایجاد و تمرکز بر کانالهای ارتباطی، تعریف جایگاه مناسب سازمانی، تنظیم نظام نامه ها ومقررات استخدامی به منظور شناسایی،جذب و بهره گیری از توان تخصصی صاحب نظران و نخبگان در فعالیت های مرکز. 

۶ـ تجهیز و توسعه مرکز (منابع انسانی، فیزیکی، مالی و... )

 اصلاح وظایف صفی و ستـادی، منطبق بـا ساختـار سازمانی ـ بکارگیری فن آوری اطلاعات در فعالیت ها و تکمیل پایگاه اطلاعات  جامع توجه به مشکلات رفاهی، استخدامی و ایجاد انگیزش عمومی در بین کارکنان در راستای اهداف مرکز.