بخشهای اصلی برنامه پیشنهادی نکا 1400

بخشهای برنامه پیشنهادی نکا 1400

برنامه پیشنهادی حاضر از6  بخش اصلی تشکیل شده است:

بخش نخست:

سرفصل های اصلی ، وظائف و ماموریت های شهرداری نکا بیان میشود.

بخش دوم:

با نگاهی آسیب شناسانه مهمترین چالش ها،کاستی ها و نارسائیهای موجود در حوزه های مختلف مدیریت شهری نکا تبیین میگردد.

بخش سوم:

مبانی و اصول برنامه پیشنهادی تشریح شده است.

بخش چهارم:

اهداف راهبردی به صورت مشخص توضیح داده شده است.

بخش پنجم:

اولویت ها و راهبردهای اجرائی مورد نظر برای حرکت منطقی، اصولی، وگام به گام به سوی وضعیت مطلوب در شهرداری نکا و مجموعه مدیریت شهری بیان میگردد.

ودر بخش ششم:

 

آسیب شناسی وضعیت موجود و جمع بندی مهمترین کاستی ها و نارسائیهای موجود در حوزه های اصلی فعالیت شهر نکا تشریح گردیده است.و برخی پیشنهادات جهت اجرا در حوزه های مختلف شهری عنوان گردیده است.