نکا، چشم انداز پیشنهادی شهر نکا

نکا نگین فرهنگ ، صنعت وسلامت

این پیشنهاد با توجه به ویژگیهای شهر نکا داده شد،نکا شهری با ویژگیهای فرهنگی خاص،شهری صنعتی بوده وبا توجه به موقعیت جغرافیایی آن شهری توام با سلامتی برای شهروندان لحاظ شده است.