بخش سوم برنامه پیشنهادی نکا 1400

مبانی و اصول برنامه پیشنهادی تشریح شده است.بخش سوم برنامه پیشنهادی برای حرکت به سوی وضعیت مطلوب در شهرداری نکا ارایه شده است.

مطالعه بیشتر...

بخش دوم برنامه پیشنهادی نکا 1400

با نگاهی آسیب شناسانه مهمترین چالش ها،کاستی ها و نارسائیهای موجود در حوزه های مختلف مدیریت شهری تبیین میگردد.

مطالعه بیشتر...

اهداف اصلی برنامه پیشنهادی 1400 نکا

اهداف اصلی برنامه پیشنهادی 1400 نکا

مطالعه بیشتر...

بیانیه مأموریت شهرداری نکا

بیانیه مأموریت شهرداری نکا

مطالعه بیشتر...

بخشهای اصلی برنامه پیشنهادی نکا 1400

بخشهای برنامه پیشنهادی نکا 1400

مطالعه بیشتر...

چشم انداز نکا در افق 1400

آنچه که بعنوان پیشنهاد مطرح شده حاصل ساعتها کار کارشناسی وبا حضور نخبگان و فرهیختگان برنامه ریزی شهری تهیه شده است...

مطالعه بیشتر...

نکا، چشم انداز پیشنهادی شهر نکا

نکا نگین فرهنگ ، صنعت وسلامت

این پیشنهاد با توجه به ویژگیهای شهر نکا داده شد،نکا شهری با ویژگیهای فرهنگی خاص،شهری صنعتی بوده وبا توجه به موقعیت جغرافیایی آن شهری توام با سلامتی برای شهروندان لحاظ شده است.