بررسي مسايل ومشكلات پاركينگهاي عمومي شهرنكاوارائه راهكارهاي لازم

تقريباًدر همه جاي كشور مساله پاركينگ هاي عمومي خودرو به يك مسئله جدي تبديل شده است .در هرم سياستگذاري در ب خش هاي مختلف مرتبط با حمل ونقل وترافيك در كشورملاك طراحي ها خودرومحوري است . با توجه به اين موضوع ، نيازها به سمت ايجاد پاركينگ هاي عمومي افزايش يافته است .

دراين تحقيق ضمن تبيين اهميت پاركينگ هاي عمومي پرداخته ؛ به بررسي مشكلات پاركينگ هاي عمومي شهرنكا وعدم استقبال شهروندان پرداخته و باتوجه به افزايش بي رويه ترافيك ، راه كاري جهت حل مشكل ترافيكي خيابان اصلي شهرنكا ارائه نماييم.البته اين طور به نظر مي آيد با توجه به نامنا سب بودن پاركينگ هاي سطح شهر هماهنگي و همكاري صحيح و اصولي در بين ارگانهاي دخيل در ا ين امرو جود ندارد و بايد متذكر شد كه حل مشكل ترافيك نياز به تفكر مديريتي صحيح دارد و نيازمند نگاهي اساسي تر است چرا كه پاركينگ بيشتر نيازمند فضاي بيشتر نيست بلكه انديشه ي بر تر مي خواهد.

http://www.civilica.com/Paper-ICCAU01-ICCAU01_2532.html

فرم ارسال نظر

لیست نظرات

نام: Willian

Posts like this brheitgn up my day. Thanks for taking the time.