پروزه ساماندهي اراضي فوقاني تونل رسالت

شكل گيري امتداد محور رسالت به سمت غرب و تونل از عوامل تأثيرات توسعه است كه در سير تحولات شهر تهران همگام با نيازهاي شهر و در جهت كلانشهري شدن شكل گرفته است.كه در سايه اين تحولات، بخش هاي حاشيه اي و فوقاني تونل دستخوش تغييرات جدي شده است.


شكل گيري امتداد محور رسالت به سمت غرب و تونل از عوامل تأثيرات توسعه است كه در سير تحولات شهر تهران همگام با نيازهاي شهر و در جهت كلانشهري شدن شكل گرفته است.كه در سايه اين تحولات، بخش هاي حاشيه اي و فوقاني تونل دستخوش تغييرات جدي شده است.
 

تونل رسالت به طول 950 متر از ميدان آفريقا آغاز و از سمت غرب به بزرگراه كردستان ختم مي گردد. اين تونل كه در منطقه 6 شهرداري تهران واقع شده است و اراضي عباس آباد را به غرب تهران پيوند داده و نقش ارتباطي شرقي-غربي مهمي را در سطح شهر تهران ايفا مي نمايد.
 
 
اراضي فوقاني تونل رسالت,محدوده اي با مساحت در حدود 14 هكتار را در بر مي گيرد كه از ميدان آفريقا (غرب اراضي عباس آباد) آغاز و تا بزرگراه كردستان ادامه مي يابد. اين محدوده در برگيرنده كليه اراضي فوقاني تونل رسالت است كه از شرق به غرب به ترتيب از ميدان آفريقا، خيابان الوند، گاندي، وليعصر، نظامي گنجوي، جمال الدين اسدآبادي و بزرگراه كردستان عبور مي كند. با احداث اين تونل و اتصال دو بخش شرقي و غربيِ بزرگراه رسالت به يكديگر، يكي از مهمترين شريانهاي مهم شرقي-غربي شهر تهران را تشكيل مي‌دهد كه بار ترافيكي نسبتاً سنگيني از ساير شريا‌نها به اين محور منتقل شده است.
 

محدوده طرح حاضر در غرب اراضي عباس آباد قرار دارد. اراضي عباس آباد به عنوان نقطه آغاز اراضي فوقاني تونل رسالت و نقش دروازه‌اي اراضي فوقاني براي آن، نقشه بسيار مهمي در چگونگي شكل گيري محدوده فوقاني تونل دارد. از اينرو در طرحهاي فرادست نقش‌هاي تعريف شده براي اراضي عباس آباد اهميت به سزايي دارد. اين اراضي در طرح جامع ( 1349 ) به عنوان يكي از مراكز فعاليتي شهر تهران در كنار مركز فعلي شهر تهران تعريف شده است و مركز جديد شهر تهران را تشكيل داده است.
محدوده طرح حاضر در غرب اراضي عباس آباد قرار دارد. اراضي عباس آباد به عنوان نقطه آغاز اراضي فوقاني تونل رسالت و نقش دروازه‌اي اراضي فوقاني براي آن، نقشه بسيار مهمي در چگونگي شكل گيري محدوده فوقاني تونل دارد.
محدوده معرفي شده به عنوان حيطه مركزي شهر تهران، توسط خطوط ارتباطي شهري محصور شده و بسياري از شريان هاي اصلي شمالي-جنوبي و شرقي-غربي شهر از آن عبور مي‌نمايد. ارتباطات شرقی- غربي محدوده فوق توسط خطوط بزرگراهي مدرس-صدر، همت و رسالت تأمين شده و ارتباطات شمالي-جنوبي توسط خيابان شريعتي، افريقا، وليعصر، سيدجمال الدين اسدآبادي و بزرگراه هاي چمران، كردستان و مدرس برقرار مي‌گردد. اين شريان ها در طول مسير خود از جنبه نقش فعاليت‌هاي پيرامون همچنين ساختار ترافيكي متغير هستند و با عبور از مناطق مختلف شهر نقش‌هاي متفاوتي مي‌يابند. به طوريكه بزرگراه رسالت با خروج از منطقه 4 به سمت شرق نقش بزرگراهي خود را از دست مي‌دهد و به سمت غرب نيز با خروج از منطقه 6 نقش سكونتي پيرامون كاهش پيدا كرده و از ارتباطات فضايي بزرگراه با محيط پيرامون كاسته شده و عموماً در قالب لبه ديده مي شود.
مجموعه بار ترافيكي شريان هاي فوق الذكر، در شمال به بزرگراه هاي مدرس و صدر، از جنوب به خيابانهاي انقلاب و دماوند، از شرق به خيابان شريعتي و سبلان شمالي و از غرب به بزرگراه چمران ارتباط يافته و شريان‌هاي مذكور را تحت تاثير قرار مي‌دهد.
 


 

 

فرم ارسال نظر