ارزیابی عملکرد

 

*پسر كوچكي وارد مغازه اي شد، جعبه نوشابه را به سمت تلفن هل داد وبر روي جعبه رفت تا دستش به دكمه هاي تلفن برسد و شروع كرد به گرفتن شماره**.
*مغازه دار متوجه پسر بود و به مكالماتش گوش مي داد**.*
*پسرك پرسيد: خانم، مي توانم خواهش كنم كوتاه كردن چمن هاي حياط خانه تان رابه من بسپاريد؟*
*زن پاسخ داد: كسي هست كه اين كار را برايم انجام مي دهد**!*
*پسرك گفت: خانم، من اين كار را با نصف قيمتي كه او انجام مي دهد انجام خواهمداد**!*
*زن در جوابش گفت كه از كار اين فرد كاملا راضي است**.*
*پسرك بيشتر اصرار كرد و پيشنهاد داد: خانم، من پياده رو و جدول جلوي خانه راهم برايتان جارو مي كنم. در اين صورت شما در يكشنبهزيباترين چمن را در كل شهرخواهيد داشت**. *
*مجددا زن پاسخش منفي بود**.*
*پسرك در حالي كه لبخندي بر لب داشت، گوشي را گذاشت**. *
*مغازه دار كه به صحبت هاي او گوش داده بود به سمتش رفت و گفت: پسر...، ازرفتارت خوشم آمد؛ به خاطر اينكه روحيه خاص و خوبيداري دوست دارم كاري به توبدهم**.*
*پسر جواب داد: نه ممنون، من خودم کار دارم و فقط داشتم عملكردم را مي سنجيدم.من همان كسي هستم كه براي اين خانم كار مي كند*

 

فرم ارسال نظر

لیست نظرات

نام: Rahma

Thniknig like that shows an expert at work