نحوه یافتن وبسایت مجلات علمی با جستجوی نام و ISSN آنها در گوگل

جهت یافتن سایت اینترنتی هر مجله، نام، ISSN و محل انتشار آن را براساس الگوهای زیر در سایت گوگل جستجو نمایید. به این صورت می توانید سایت اینترنتی مجله را بیابید.

جهت یافتن سایت اینترنتی هر مجله، نام، ISSN و محل انتشار آن را براساس الگوهای زیر در سایت گوگل جستجو نمایید. به این صورت می توانید سایت اینترنتی مجله را بیابید.

مجلات مربوط به حوزه علوم خاکالگوی جستجو شماره یکالگوی جستجو شماره دوالگوی جستجو شماره سه


نام مجله و ISSN آن بین دو  علامت " قرار است.

الگوی جستجو شماره چهارسایت مجله

فرم ارسال نظر

لیست نظرات

نام: Roberto

Great common sense here. Wish I'd thgohut of that.