نمونه سوالات درس مدیریت تطبیقی استاد حلاجیان

تعدادی از سوالات مطرح شده در کلاس استاد حلاجیان که پاسخ آن نیز در کلاس توسط استاد عزیز تحلیل وتبیین گردیده است.

 

 1.       تعريف مديريت تطبيقي چيست؟توضيح دهيد.(جلسه 1)

 

2.   در نظام اداري تطبيقي مقايسه نظامها و زير ساختها ي آن با دو رويكرد وظيفه گرايي و نهادگرايي مقايسه مي شوند هر يك را به اختصار توضيح دهيد.(جلسه 11)

 

3.      در نظام اداري تطبيقي (مديريت تطبيقي)تجزيه و تحليل و مقايسه ها بر چه شاخص هايي تمركز دارد؟(جلسه1)

 

4.      مطالعه و مقايسه كردن نظام هاي اداري كشورها از ديدگاه رويكرد وظيفه گرايي بر چه شاخص هايي تمركز دارد ؟(جلسه 2)

 

5.      نظام اداري يك كشور بايد در رابطه با ميزان خويشاوندي با 7 سيستم بررسي و مقايسه شود.سيستم ها را نام ببريد؟ (جلسه 2)

 

6.      اداره عمومي دولتي چيست؟توضيح ،تحليل و تبيين كنيد.(جلسه3)

 

7.      آيا نظام اداري ايران توان كشيدن توسعه را دارد،تجزيه ،تحليل و تبيين كنيد.(جلسه 4)

 

8.      ويژگي هاي بروكراسي را نام برده و نظام اداري ايران را از منظر بروكراسي تحليل و تبيين نماييد.(جلسه 3)

 

9.   شكل گيري نظام هاي اداري بر مبناي نهادگرايي و وظيفه گرايي است. براساس اين دو رويكرد،ضعف ها و قدرت ها را در نظام هاي اداري مورد ارزيابي ،تحليل و تبيين قرار دهيد.(جلسه3)

 

10.سازمان بروكراتيك ،يك سلسله مراتب اختيار كامل كه بر تقسيم كار اعمال مي شود  مي باشد.6 بعد از ابعاد بروكراسي را توضيح دهيد.(جلسه5)

 

11.براي توصيف بروكراسي ها 3 مشرب مورد توجه است نام برده و توضيح دهيد.(جلسه5)

 

12.نظام اداري از منظر اسلام را چگونه تبيين مي كنيد و در نظام جمهوري اسلامي ايران،نظام اداري چه جايگاهي دارد؟تجزيه و تحليل نماييد.(جلسه6)

 

13.نظام اداري كشور هاي در حال توسعه را تحليل و تبيين نماييد؟(جلسه6)

 

14.اداره كردن يك پديده نو ظهور نيست بلكه زندگي اجتماعي وجود نوعي اداره را غير قابل اجتناب مي كند.ريشه نظري و پيشينه هاي تاريخي اداره (مديريت) را تشريح و تبيين كرده و نظريه هاي مربوطه را به اختصار توضيح دهيد.(جلسه7)

 

 

فرم ارسال نظر