تست خودشناسي فرويد

اين يك تست روانشناسي است كه توسط زيگموند فرويد طراحي شده است.

 تست

 

فرض كنيد كه در خانه هستيد و پنج اتفاق زير همزمان پيش مي آيد:

 

1. تلفن زنگ مي زند.
2.
بچه تان گريه مي كند.
3.
يكي دارد در خانه را ميزند و صدايتان مي كند.
4.
لباس ها را بيرون روي طناب پهن كرديد و باران مي گيرد.
5.
شير آب را در آشپزخانه باز گذاشتيد و آب دارد سرريز مي شود .
خوب حالا با اين وضعيت شما به ترتيب كدام كارها را انجام مي داديد؟ يعني از شماره ي 1 تا 5 را با چه اولويتي انجام مي داديد؟

 


روش ارزیابی

 

هريك از 5 مورد بالا نشاندهنده ي يكي از جنبه هاي زندگي شماست:
1.
زنگ تلفن نشان دهنده ي شغل و كار شماست.
2.
گريه بچه نشان دهنده ي خانواده است.
3.
زنگ در خانه نشان دهنده ي دوستان شما هستند.
4.
لباس ها نشان دهنده ي پول هستند.
5.
سر رفتن آب نشان دهنده ي ميل جنسي است.
ترتيب اولويت هاي شما نشان دهنده ي اولويت هاي ذهن شما در زندگي است.