رانندگان مبلٌغ

تقديم به آنانكه در زندگي،رسيدن را در رساندن مي جويند.

مطالعه بیشتر...

زندگی چه میگوید؟

 امروز كه از خواب بيدار شدم

از خودم پرسيدم: زندگي چه مي گويد؟

جواب را در اتاقم پيدا كردم...

پنكه گفت: خونسرد باش!

مطالعه بیشتر...