عذرخواهی ازشهروندان برای دوربرگردان غیر استاندارد

بنده به دلیل مسئولیتم درشهرداری از مردم عزیز شهرم بدلیل اجرای دوربرگردان غیر استاندارد عذرخواهی میکنم لیکن انتظار دارم تا به موارد ذیل توجه داشته باشند.

 

مردم عزیز؛ قطعا"در ماههای پایانی سال گذشته و نیمه نخست امسال اتفاقات خوب در شهر را از نزدیک لمس کرده اید،البته ما فرزندان این مرز وبوم با هدف ساختن شهرمان گام برمیداریم وبه هدایت وراهنماییهای شماچشم امید داریم.میدانم که اقدامات عمرانی ما در این چند ماهه بر شما پوشیده نیست ،چرا که در میان شما بوده وبرای شما ومشکلات شما با همیاری همکارانم همت گذاشتیم.
موضوع اصلی در اینجا پرداختن به احداث دوربرگردان اصلاح هندسی حدفاصل سینما وپمپ بنزین است،بنده هم با همه اهالی شهرم هم عقیده هستم که دوربرگردان اجرا شده از لحاظ فنی دارای اشکال اساسی بوده ونیازی به گفتن کارشناس نیست.ولیکن ذکر چند نکته ضروری بنظرمیرسدتا مسایل برای شهروندان روشن شود.برای هر فعالیت عمرانی موارد ذیل جزو لاینفک آن محسوب میشود؛
1-اقدامات مطالعاتی قبل از هر اقدام عمرانی از ضروریات است.
2-توجه به بازخوردهای اجرای طرح وضرورت هدفگذاری کوتاه وبلند مدت.
3-همکاری وهمراهی شهروندان در زمان اجرای طرح واعتماد به مدیران شهری.
4-اجرای با قدرت عملیات عمرانی وپشتیبانی مدیران ارشد شهری .
در خصوص این موضوع مطرح شده تبیین 4 نکته بالا خیلی ازمسایل راروشن خواهد کرد.
توضیح بند1-در سال 1391 مطالعات جامع ترافیکی شهر نکا توسط یکی از شرکتهای مشاور مورد تایید وزارت کشور تهیه و بتصویب مراجع ذیصلاح رسیده است.فلذا براین عقیده ام که کارانجام شده برپایه مطالعه بوده واظهار نظرهای تحصیلکردگان شهر نیز باید با مطالعه این طرح جامع صورت گیرد که ...
توضیح بند2-مجموعه مطالعات ودر نهایت اقدامات باید با هدفگذاری طرح وآینده نگری جهت رفاه حال همه شهروندان وارایه خدمات مناسب به مردم صورت پذیردکه در مطالعات انجام شده کاهش سوانح ،تصادفات جرحی وبه صفر رساندن تصادفات منجر به فوت لحاظ گردیده است ،بانگاهی مقایسه ای به نسب مشابه سال گذشته آمار تصادفات شهری ونیز آمار تصادفات جرحی بشدت کاهش داشته ایم.
توضیح بند 3-مسئله غیر قابل انکار در موفقیت مدیریت شهری افزایش مشارکت شهروندان در اجرای پروژه های شهریست.این موضوع در شهر نکااز جایگاه مناسبی برخوردار نیست و مسئله ایست قابل بررسی وموشکافی که چرا اکثر شهروندان در زمان اجرای پروژه های شهری همکاری مناسبی با شهرداری ندارند؟
دراجرای همین پروژه از ابتدا با مخالفت های عدیده ای روبرو بوده ایم.از مراجعات مجاورین این طرح به شهرداری برای جابجایی دوربرگردان به نقطع ای دیگرتا ارعاب وتهدید کارگران و در نهایت درگیری فیزیکی با پیمانکاراجرایی طرح همچنین ممانعت از نصب تابلوهای توقف ممنوع حاشیه دوربرگردان .در خلال اجرای این طرح وبا فشار کاسبان محلی شهردار واعضای شورای شهر(رییس ونایب رییس شورا)چندین بار به محل آمدند وپس از مذاکرات فراوان وکاهش تنش ها موضوع به جلساتی کشیده شدکه بتوانند تاحدودی با تغییرات در طرح نظر مردم همان منطقه را جلب نمایند. ودر نهایت پیمانکاربلوارهای اجرا شده راتخریب و درقسمت جدید شروع به اجرای بلوارنمود که در اصل شعاع گردش که قسمت اصلی دوربرگردان میباشد دستکاری شد.در همان زمان ما آسیب این کار راگوشزدنمودیم.
توضیح بند4-همانطور که عنوان شدهمه فعالیتهای عمرانی و حوزه های مدیریت شهری باید با پشتوانه مدیریت ومسئولین ارشد شهری صورت گیردکه در اثر فشارهای ناشی از افراد ذینفع ومتصل به مسیولین ارشد پروژه ها دستخوش تغییرات فنی نگردند ومنافع اقلیت به منافع اکثریت ترجیح داده نشود.در این موضوع خاص تغییرات موجب شد تا در نهایت عملکرد دوربرگردان معکوس شده وکاملا نتیجه عکس داشته است همانگونه که شاهدش هستیم!
راه حل:با توجه به وجود اشکال در دوربرگردان طی پیگیریهای انجام شده موضوع با کارشناسان استانی ترافیکی طی جلساتی بررسی شده و طرح اصلاح موارد نقص فنی طی هفته های آتی رفع خواهدشد.
براساس آنچه که در بالا اشاره کردم ،اقدامات ما در راستای برنامه ریزی ها با توجه به مطالعات جامع ترافیکی انجام شده 
که توسط مشاور خوبی صورت گرفته است ،گام به گام ودر طی مدت مشخص در حال انجام است که در این راستا اصلاح هندسی دور برگردانها ،اجرای طرح محدودیت ترافیکی برای کاهش استفاده از خودروهای تک سرنشین ،آماده سازی ونصب تابلوهای راهنمای مسیرو... است تا بتوانیم در جهت اقدامات موثر ترافیکی گام برداریم ولی هنوز شهروندان آمادگی لازم را برای تغییر نشان نمیدهند واین موضوع میتواند ریشه در عدم اعتماد شهروندان داشته باشد که انشالله در امسال همگرایی ها وهمراهی ها بیشتر شود.
بنده مجددا از همه شهروندان بخاطر این اشکال عذر خواه هستم.
ومن الله التوفیق
روح ا... جمشیدی اردشیری
6/6/93